Myt1遊戲論壇

 找回密码
 立即註冊
查看: 2099|回复: 0

[攻略] 【全王!完美爆擊!】

[复制链接]
发表于 2016-11-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都知道RO設定打怪時自身爆擊率會因為對象的LUK而減少7 E6 @( x# f) _- M) R! u
減少量為對象的LUK*0.2! w7 h0 v1 J# H' r9 H: H

$ C: f& A7 F, Y! Q+ }例如:我的CRI(爆擊率)總共有100,但是我今天打蟻后而她的LUK有76; u7 E8 }1 ~, v, x8 u6 o" d5 w8 i  l
因此我對她的爆擊率為100-(76*0.2)=84.8>>>84
- X9 Q$ `6 U6 E- x5 `( [這也是玩家將帳面上的爆擊率稱道100卻會無法全爆的原因( K& l6 F% G1 w! ^( r
請點選觀看圖片) r" K& r- D4 n& v
今天要分享的是RO所有MVP完美爆擊所需CRI
  X4 y1 }- T/ l  ?$ z. K. c; Y4 Z
魔物5 n  t4 P  k& o' L
  
Luk/ g' M- W0 K0 b  j* ?
  
所需Cri0 l% V; ?) @) T( t1 T
  
魔物
  {  Q) C" V( d6 U# N. B4 d+ v! [7 @  
Luk  o- t/ k* u8 G9 j" ^
  
所需Cri) [6 [5 p0 h5 m7 p& \. ?1 B
  
獸人英雄7 k9 X8 [  S. d! b
  
43
9 c* @; e; c& Y% v  
1091 H  R6 p' j8 _# K
  
女王甲蟲* v) I8 T* b- A+ g7 d' b2 b& \4 G
  
1441 N: C4 N# T( q
  
129
' N2 M% N" ^+ [: n9 T1 A  
蟻后! k7 [% N3 ]) Q; q
  
76
$ \+ k5 a0 Y! n4 I  A  
116
/ N8 X' ^3 L  N6 h1 ^+ J% A3 @4 A7 j  
闇劍士賽尼亞
4 O9 F( c+ L. X  
105# w* h% @7 d  g0 y. Z* K5 \6 K8 }
  
121! j0 `& k8 T3 B+ M
  
獸人酋長
7 V( D3 i& B3 h" R3 l. j  
859 P# b1 o# z8 f6 }5 ]7 Y2 X1 u5 z& N0 d% j
  
1178 O6 l0 W: f% ~# f1 v8 U
  
蘭特克力斯, i9 s1 [! H2 O# F
  
156
9 M' h! }0 n  B+ S  
134
1 A3 k% S$ v, y1 p/ E6 v- o) U  
黃金蟲
( ]+ ]6 `3 U1 R4 b' D9 |0 j& u  
76) T- `2 @* [  @7 m6 C! h9 ?
  
116, x' ^% b% t3 X4 s( u8 X- j! ?
  
伊夫利特$ W5 Z. X+ w/ G. [" f+ z, R: L
  
779 |: k5 Y4 }+ F1 s  g- P0 e. v! N
  
1162 t% A7 x5 W9 ~7 q6 S% l8 }; p
  
虎王% U1 }! G4 T. g9 a. O% A
  
85) b' }' K! q1 z7 H- E
  
117; d! ^# T9 [+ m9 U
  
詛咒蠅王
% X+ f0 G1 k( F- k& v  
663 Z- U8 \" f2 n) G7 C
  
114
9 b. k) \- m" O  
俄塞里斯, {/ K; H8 }& K. @  y2 I1 p6 c% P" K
  
67  J# |. \: ^* ], x, P
  
114
/ ~/ C- z# p3 \& b  n9 E: V2 A& L% z  
負傷夢羅克0 K  r0 w+ W2 @* o
  
89
6 X$ B" @7 ^# s# R9 ~! n  
118
! F5 W% x) t6 m' |7 ?; I  
古埃及王, j/ z1 E" Y" F7 c
  
92- x6 h8 d6 w, ?
  
1199 |: q+ O$ I' O! U
  
闇騎士領主賽依連
4 X$ u! W8 H/ N# l' d" ?4 d  
66/ [% p1 _1 `, _: {( m( F
  
112
% ^. w0 S+ B; D( q; d  
皮里恩
2 _0 \( j1 ?5 z1 A6 X5 i( S  
71& ?  A3 n6 w+ C0 i: _/ j3 f
  
115& {% ^6 I. D, d; o2 D' @
  
闇十字刺客艾勒梅斯
1 V! r0 u- |7 r; o- g  
60
3 w' n( @- F, }( c) v  
112
# E# E) P% E+ K( w( q) i: k3 A. e6 w  
德古拉伯爵
8 l9 s6 ]7 r* D  
82- O/ X5 c) r9 |( A/ e
  
117
8 Y0 ^7 P0 i/ a" j  
闇神工匠哈沃得4 C+ w* m, b) L& P- Z
  
60
4 R- |) G- N3 O- A. ]  
112* o, g6 Y  o, H; _6 [' w
  
死靈$ G* |1 e- ^. X- l2 I8 C+ A$ r6 g
  
720 i2 q+ i1 c4 M: y2 r9 ]. _  q
  
1158 @' z) t/ b  l8 e# c, w
  
闇神官瑪嘉雷特
4 i2 e7 N+ @7 J; \  
88! l" {" M; w7 b; b
  
118: k- Y, A) _& H8 K1 n
  
蜂后
5 h1 ~+ }$ i4 \* k  
79
; }+ {+ J9 [* a4 r  
116
3 b+ @5 D# H# K$ b$ `8 W" S$ L  
闇神射手迪文
* L; U% a( @. b/ q' Z  
95
" z; D) {- \3 w- P, e  
119
( [/ I9 r( q# c+ E. B( s0 ], m  
月夜貓' f( m1 J& Z0 h1 l- F) A) g
  
120& z2 t% u- J3 s3 X' S7 r2 W
  
124
( x0 x: n7 j% v  
闇超魔導師凱特莉娜4 @- A& i9 b2 N* j$ f# H
  
93
& |: n; S. Z( y7 H! A2 ]. ?  
1199 K/ n0 `' J3 c; p1 e' x( v
  
嗒尼小姐2 k- Z; g; _! y/ n- s
  
71
! d- Y0 z; M; B  
115
9 I" U* F# K$ f  T  
骷髏觸角魔
- z7 k7 T5 o4 g/ |7 S  
30
7 O2 v6 O3 l/ g) _. x  
106/ d" V9 \( n' {3 A1 a$ S* @4 ~8 ^
  
巴風特% L4 Z  Z$ w( N! f5 b
  
85
& G+ z& E9 @! r# ?: X& R  
117
6 N' _/ a* A, ?0 c; u  
巴風特(記憶迷宮)0 G# E. C% X4 \0 q1 K+ b
  
95
" \, L6 S7 i. T  
119
5 W+ y  a- _4 U  
法老王4 U; V2 i: v5 P" c
  
1024 o4 g1 m( f9 h/ i
  
121& @7 o" L" O7 ?. m: Y3 M
  
夜勝魔/ z4 G7 F6 Z  k$ [1 `, z* k
  
30" f6 p6 }5 A( K2 M; s: X, h. n
  
106
+ Q3 p; L  ?+ S6 m7 }; {% Z  
海盜之王3 @9 N% D. v. Y/ e
  
71$ Q3 a1 T. x- p% `7 A
  
1157 z' P* U* F* V7 _0 D
  
黑暗腔棘魚
7 m8 x! W) H7 h  e  
30+ J/ h8 N# q# F5 o
  
106) K( [8 {* O- Q) O# D  L% y
  
冰暴騎士- v: j' }. Z% a8 b( [3 T; L- r
  
79( r! Z7 H8 e; B* x
  
1167 H$ K1 M+ T7 c% e5 a  d' |. _
  
噩夢死神
2 ?# Q- P3 N6 R5 h" f8 O  
100& \7 o+ ?% i3 k7 A; D4 ?
  
120
' D3 n# S- ~4 t  |. K% I6 @  
波伊塔塔+ y1 ~5 ?$ l3 V6 [4 e: X# L) ?
  
90
" T* {* i" J* H! ~: K5 K  
118
" d, M& S/ }$ q. b9 g  
邪惡章魚
1 @( [/ d( i3 v4 Q. ^: }& p  
50: @% e+ V' J0 C, Q0 W1 y, d
  
110; [( Q) L) F7 w* _; C( q! w
  
死靈騎士7 W6 y+ E4 u/ Y6 f+ w% n! d
  
903 ^) k8 G# y9 d% K- w# ], I7 z8 E
  
118
0 [( H" u8 G8 J/ y  
亡者守護者卡迪斯0 F! [  x4 f9 I4 m. U
  
100; T, }3 d2 r+ z7 _2 R; U5 X5 O0 I
  
120
8 o: ~' M, ~  \8 @2 q, h+ v0 h" m  
讓特- V7 B3 A; U  I! H1 \
  
55: i0 ~( a: z% h
  
1117 o- S( p  w" H1 e3 n6 l1 }
  
闇搞笑藝人雅帕奇爾. o* k/ p: H& y  a1 G3 W) }: t
  
954 E3 f% V+ U8 z! j8 E
  
119
4 D. |8 E5 u+ A5 l2 n$ J  
黑暗之王* ~/ V& P0 n5 R  Z. u9 e4 J% F
  
66
% @' B! n7 f, e/ N! Y) x  
114$ i! x0 w! [9 b& W% p: X
  
闇智者西里亞
, N+ P4 ]/ A  c0 a: a6 o  
93
/ G; }" x2 Y+ }0 E/ x, F  
119
; [* T7 X$ m7 s% C  
白素貞. z7 J, t# Q0 m) ]
  
1023 Z: P6 y$ D9 b
  
121
! X9 S7 |- G! o) j  
闇武術宗師陳理歐
6 h* t  L! b; M" i  
65
/ h. s; [4 c3 }9 \; H2 S' M: K2 Y  
114
3 J. w4 z1 ?+ a  M+ ~  
青冠龍8 `3 A5 G! A4 Y
  
76
4 V7 a! j' T7 Q& @% w7 p  
116
& n6 y4 Y) |) E  
闇聖殿十字軍蘭達; c0 V7 p& P; }6 R  j
  
66
; |4 K, h( r; _5 u' U8 ]* i  
114. @/ G; r0 }, @3 V! @
  
卡崙- o$ c7 u. w! |1 R
  
72
& A0 F1 I; {5 o  
115
6 N, [" _6 O- o9 d  
闇冷豔舞姬特蘭提尼6 P5 l- L! ], L  x
  
95: s2 C- R7 w$ \) v
  
119: }. R- c; O( N3 v+ b( p: Y
  
水晶龍1 c+ ?7 H7 Q0 u! n" s& l( Q
  
112
" J8 r4 y6 {0 K  y  
123
, p) r. V3 _6 g$ E  
寶箱巨鱷
3 H" E# \- g1 O% Z& k  
1009 w5 l- G( X* [/ l
  
120
. Y# y+ \7 _2 ^4 v* i8 }  
魔劍士達納托斯記憶
5 s8 i) D8 @3 c7 |- l  
32/ _+ J8 ^8 M* D$ S; E
  
107; v/ F& k& A. {3 q' n4 T! _1 ]
  
巴庫暴龍
( I% ^* Z+ Y* g; F: Z! v% }/ [4 l" X  
100- C9 `6 G9 J1 F7 |/ c- @
  
120
! ]: k1 l% G2 _9 v5 ^  
元靈武士# v7 s9 D% d/ w% Y- [5 f3 T
  
607 L9 f/ f2 w0 D! F4 l* b9 c
  
112* @4 {6 p- _* y9 C+ p
  
席琳.吉米
& B# O8 C. m+ E' `, g  l  
166+ M2 ~# {" J  V6 r7 t
  
134
( x. n' S0 E7 s5 u# R6 C% n  
RSX-0806
7 ^3 P( x- {; \/ j& _; k+ u' D: [  
84
: E8 z# I$ G( T- J  
117
: v! d- G/ i0 Z' z  c6 L) L  
黑色臉蟲: l6 y: M3 M  K9 B
  
100
' b0 @# q9 s, F; e& h5 J( Z  
120  m4 Z% V3 [! K5 c" x3 _2 v% {
  
墨蛇君$ l2 U6 l  [8 r( F+ `0 q
  
88
* b% G# L4 a% c  
118. y. c) v/ _) d, ~4 |
  
臉蟲女王2 E- T# E' _2 g5 c( Q1 h
  
100
! y1 b8 _+ H* {  
120
  {& _& x& b! @5 K* m% u. R1 W3 I  
烏龜將軍
7 e: ~  O6 L) Z4 h) k  
98
( {. R; l; g1 k' y" M% |8 V  
120
1 x+ J4 P6 w- i  
頑靈惡童
* o4 E. W5 [" E1 W3 h& F5 n* G+ n# ]* h  
45/ @( `/ v& z2 i. v9 q, M7 ]# h7 `0 M
  
109
- O* q* q& ~( y1 G7 C  
塔奧群卡0 F: [6 d4 X: C- N0 Y
  
66
1 _+ w7 f: N  T7 `/ n% s! _1 Y  
114# U) Z* L8 U/ u# S. {
  
闇答萊屍7 k% r4 @! N1 Q3 O# Z. {6 R. v
  
90
0 Q0 W$ n0 @0 `; z/ H' z  
118
. S1 z" i9 t$ }6 _6 M  
阿特羅斯
6 ?+ p$ n+ L* }  
113
5 T  m' `$ I5 p1 ?' q4 B1 T: M  
123, r7 t- R& d1 U, {
  
尼德霍格的影子
+ Q" k# l2 S2 w  
34
9 S6 l: e0 C- Y( q  
107
: {3 D( D/ w( i- C. ~" X  
魔鬼大烏賊
4 h" O1 ?/ b% C5 Q+ \  
99
9 x# |% p: p0 G  
1204 b; b3 E8 Q2 E6 L2 I
  
齊爾-D-01
# Q/ r0 |* W  S4 ]$ _0 j& d$ X  
180
- j$ Z( e4 M' n# n4 @- i. I3 }  
136
, E" a* r2 B/ o+ T* R- d. r+ e0 Z  
貝思波
9 ~" B; J% ?) f8 Z  
102. w5 Q+ F& c: r, O
  
121! x8 d; Z' f4 O
  
迪塔勒泰晤勒斯  Y8 }- T' d) H" ?
  
72
1 ?1 p- W' C" D  
1157 @; t" @0 X, F7 i' v4 S
  
殭屍龍
+ B+ U$ c. h9 |, N  
61
& w( D( q( W, L  
113$ p* R$ x8 K7 {! _/ r$ D
  
墮落大神官悉潘
2 R5 I" |; j6 T7 k* D  
86
0 _4 Y) X, [7 ?' X) K( ?! ~' \' i  
118
# t8 [: t! @; z2 k9 P/ E  
幽暗夢魘
: m' X9 ^- ^; z$ R/ x( p9 f& Q) Z  
163( d: q$ n$ d6 q& Q; r
  
133
  Z  {& u) _9 [5 D  
所有王當中LUK最高的是齊爾,同時也是遊戲中數一數二高的+ ^2 f9 T. `1 R7 R
足足需要有136爆才能完美爆擊3 ]. R+ K/ j$ k9 ?
不過要完爆RO所有怪所需爆擊是140
( D; n( a- ?( P8 {2 W" m齊爾的LUK在遊戲中排名只是No.2: @3 N6 g3 t( ~5 |% r7 s. j
7 U* r; o6 }' k- u$ n- v2 n, e
至於No.1到底是誰呢?
, U' d+ a' @& K& e6 n) z# P, A答案是天使波利(心臟小顆不要反白): T, K, G+ P# ^/ o0 S# A
雖然也具有王的身分,但因其實力足以全玩家一擊必殺  Y) A4 H  w$ W# H
加上量少,沒寶根本沒人想去找他4 W3 Z/ d9 \5 ^9 @  V& D9 a+ l
所以還是以136為主4 W; e0 b( H4 }5 L; ^' Z  |/ e3 a

7 |- m/ I1 X, J* X有句話說會被人記住的永遠是No.1
( |; ]8 A5 d) j2 b: }% H偏偏在此發生了極少數No.2比No.1更深入人心的悲慘事件' z' i% r) s7 F' c
11/28補充:
- m! h3 `) ^, F- v3 l$ i, P, H5 q% J雖然有暴力腔棘魚LUK高達255,真正的No.1
6 |( z2 @5 s$ _# o+ l: S1 N但因實際打牠不會用普攻、不會有爆擊問題! j- G  I0 O) B3 \
就類似天使波利一樣,有高LUK卻沒有意義9 Y( y4 F# y$ ]2 T0 w, l5 q
造成玩家不願意買牠們的帳
% t) s& [# S4 f/ W) j9 l因此還是以136完爆為主
! T7 O4 j9 A, f  Q4 i, i1 @; {* ^
( b! N$ W0 ]8 w3 _  o3 K+ `4 S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即註冊

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手機版|Myt1遊戲論壇 ( 臺-myt1 )

GMT+8, 2020-11-24 20:09 , Processed in 0.078000 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表