Myt1遊戲論壇

 找回密码
 立即註冊
查看: 1965|回复: 0

[攻略] 【全王!完美爆擊!】

[复制链接]
发表于 2016-11-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都知道RO設定打怪時自身爆擊率會因為對象的LUK而減少
/ O* f& [! ]% |( C/ ~+ ?減少量為對象的LUK*0.2' y/ F% q! m7 Z
4 b" \* w9 M( i/ t; T
例如:我的CRI(爆擊率)總共有100,但是我今天打蟻后而她的LUK有76! ]) O, G8 E1 F
因此我對她的爆擊率為100-(76*0.2)=84.8>>>84+ {: K, h* u" v+ \' F8 M; {1 ]
這也是玩家將帳面上的爆擊率稱道100卻會無法全爆的原因
$ T3 o/ E8 Q) U* v. d& I3 c請點選觀看圖片9 q! W. u$ G, `3 M0 J9 q. \
今天要分享的是RO所有MVP完美爆擊所需CRI
  E- C  d* V6 x$ {% @: T, K
魔物
8 Q! E  b2 t; y, R/ \( X! g  
Luk
* o0 N5 R+ h& j  V3 Y9 `  
所需Cri
& v1 t: G- Z+ |7 D8 C" I  
魔物# j5 c$ |! G8 i9 [% F
  
Luk
# N) r) }6 P7 N4 {9 i  
所需Cri0 u% n: ^, D5 H6 ?! p
  
獸人英雄
0 v0 x+ e7 P4 [6 ^  
430 r% Z/ x* W/ h7 l, u0 l- h
  
109
5 c  R" }$ A/ F9 ~6 M* u  
女王甲蟲9 t+ i$ E' D4 `4 }
  
144
, r) ?4 S9 P! T2 c' Z  
129
1 ]$ b/ B5 e1 v( d! \* Z- I  
蟻后
* H5 u/ }6 U0 N9 O  
76: G3 ]# c7 r- B$ [  N) }
  
116# b, S  |9 x: m. x/ p
  
闇劍士賽尼亞
" x. r$ T0 a/ S/ q( V5 b! d5 B  
105. D: w7 {/ r8 X
  
121
2 M" j  A( u: _  Z/ d9 h9 E* F# c  
獸人酋長" H; E* j4 W, b' }5 c
  
85. F, u2 ?" O" t. N9 T- ]+ m3 ~
  
117% X3 m9 p9 S) C2 c. d
  
蘭特克力斯( S3 ]) E7 w) j! C7 P6 }3 W" D
  
156
/ {; V: U. ]+ w, _& A9 Y1 f8 j0 @  
134
7 U! [% @  Y  x- j  
黃金蟲0 G# e; S! d) s- Q$ |1 I" A
  
76
0 X8 I2 D5 k* n. @+ Y) k  
1169 b7 H, X! C8 L: G1 R3 D( {
  
伊夫利特
0 S9 `* X0 z+ k( g# S  
77- c7 F' E; j- p) [
  
116
. o  [. E/ D, j$ f/ O+ b9 `- a  
虎王
; ?; K) D/ G' v% a  
85
& e& S$ `) \( E$ A  
1174 ~: }# k, ~; `1 {! P  `
  
詛咒蠅王
- {+ H1 j& p+ A/ C  
667 N8 P/ E0 Q% J4 I4 R1 t8 U& k
  
114" T. Q7 f  n; L6 c9 T) j; p! D
  
俄塞里斯
! ~0 g- ?% I2 l  
67( G0 g: O6 B2 X- x% ]/ ^! Z
  
114
0 N+ y) m" J% k; S! Z% O1 r  
負傷夢羅克
2 X  h" T6 e# d7 A" |5 \5 d  
89# R2 x1 S- S4 @
  
118
' E' _" U" m0 i5 J  
古埃及王  a) v: x7 t8 ^* q0 }
  
92- J, W3 |- t& ^9 s5 y1 Z( {* Y
  
119
: z5 R$ ]! g( Z( ]  
闇騎士領主賽依連
7 E' i: b: p* q3 t7 e1 z3 l/ ]& d  
664 C$ q  w% R, N
  
1122 [* ~9 t# k& P+ ~5 W* {6 h0 z
  
皮里恩
' u" j8 Y" U4 |$ t  
71
: m$ ^& p) S$ r% i+ B$ i4 |4 m  
1152 I# i0 H) A9 n% D; n
  
闇十字刺客艾勒梅斯
& i% z5 s4 N, J3 s/ l; i& X7 L! C3 p: y  
602 {  \3 V9 ?% o& t3 t* M9 Z
  
112
7 B) R( p( h( P) t" ?  
德古拉伯爵
4 F" r! H0 \5 B3 [7 ~1 `7 Q4 G  
82
" D1 G1 h* R) k! V2 ?! w0 J  
1176 u. i' u' h7 s; `' d  F
  
闇神工匠哈沃得+ z2 q$ F' ]3 B6 B
  
609 @; @7 ]5 n$ z. y3 t0 z' p
  
112) b+ A: U- N4 U$ _5 O; g
  
死靈
5 T& O( U* a) H3 a) z, {) v  
72
" N' n- }' E( @- G. |8 e; v  
115" w7 |" A1 M! L* T: m
  
闇神官瑪嘉雷特
/ Z- y- p3 e! O8 V3 D2 i  
88
( n& l9 [9 m: n7 ~+ h  
118
& N' P1 g) F1 f5 l" P7 p4 |  
蜂后" `5 g6 q6 `( u+ `1 P
  
79
3 b0 f) m6 ^5 T9 A4 ?4 i  f  
116
( J' |* R  Q8 S+ G. n  
闇神射手迪文
5 S& X" W. W2 B3 m/ X% o( R  
953 L  L/ s8 o, h- N6 z" |8 c
  
1196 ^2 q) W7 I) ~/ G
  
月夜貓
- \, Q: @& j# s1 X3 G/ j  
120
: d8 j- v/ z$ [. ?: D  
124  a" T8 g# I/ G( H& Y+ i* ^& K
  
闇超魔導師凱特莉娜
3 X6 X) [+ g; g# ]& s: _- J2 |8 C  
93* ]2 |1 ~# }! E, Q4 l3 d8 w
  
119/ L" @% f4 i( G* ]1 [
  
嗒尼小姐
) L# _7 r; s& `2 q8 ^  j0 Q% \  
71
( n+ |# v$ h- P2 h9 S; p% [  
115
3 S  _) ~7 t! O  
骷髏觸角魔5 t4 @/ N, |6 n9 j
  
30
4 I- f0 @4 {* S) A2 h  
106
2 V) `9 Y: z" M# n  E# e  
巴風特9 m8 I! y0 v& Y
  
853 m7 A# ]' y1 }) d  b7 Y
  
117
$ }& z+ Y( @  Z+ \  
巴風特(記憶迷宮)$ o" d1 o1 F! u
  
959 B, U$ v. Z8 M0 {
  
119" t; E) \1 }* J) W4 {9 b
  
法老王7 T0 J2 o6 E- Q
  
1021 N7 q! ?4 h9 k6 T
  
121
/ X0 E$ i+ F& T, R  
夜勝魔
; p5 x% J& ]& c. h: m: i  
30
' L7 d; I- M. P  w4 |  
1067 y0 ?  M! N3 L# Y! o/ @: u. n
  
海盜之王6 _- m, h/ l4 |, o: \, C; C
  
71' Z  ~: |. ^, J' M! u
  
115
/ ?; v8 @+ A  I9 d8 [+ R* f7 U, g  
黑暗腔棘魚4 i  V) \- Y  Q: B- f1 J
  
30  H! C5 `0 m0 x6 r8 p
  
106+ O+ U. q* M- O
  
冰暴騎士, r# B9 y0 R* a9 g
  
79. d( d3 o2 H/ U9 y  l3 `) q
  
1167 u; }+ j# ]3 D9 ^; |
  
噩夢死神
0 x/ C  g/ X; \1 v  
100$ O. e% z2 Q; [1 ], e/ T. ]3 j
  
120+ }/ ~$ |) `* v4 r' ^9 Z3 B
  
波伊塔塔
+ [3 e. r/ @  v" E. Z% a# K0 @  
90! w. `) B! h( N4 M, c/ {
  
118: Y! X+ @2 I' [
  
邪惡章魚. T8 E+ z3 l' |; C  z
  
50% n; r8 B+ U8 a' }( @/ m
  
1107 X! @* u* g) U* W, X* [) {8 Z; D5 V, u7 e4 i
  
死靈騎士* u+ b4 x9 g; b. K  h) c% N
  
90
! I1 T- F/ a6 F  
118
: `1 k# P6 C& r# o7 l  
亡者守護者卡迪斯. B' O* K1 J4 _5 S! ?  P
  
100
% e- P- j, m7 r$ }1 Z8 I& k6 W  
120
9 _9 ]% {9 a. u- y: P1 y  
讓特
/ ?2 P0 W0 M1 R! h7 V; G  F  
55
" ^/ v  C9 Q5 H8 s  
1113 e7 ^' j  P* X2 x/ r3 e+ T
  
闇搞笑藝人雅帕奇爾+ D2 f- t! T" h& ?; S2 j: b
  
955 y7 s6 }$ G7 V
  
119" @2 D" |* q+ ^  g* f7 \( J1 }
  
黑暗之王' T0 c! Q& r; Q
  
66
. Y: b6 k% D1 w* j# B+ l+ f) t  
114
+ [5 v# s% R4 o6 p- n: y6 b2 G) n- F  
闇智者西里亞' U# r$ r/ U$ P& G
  
93
- r& _( J! j+ `$ N$ Q2 g% L6 O2 D  
119* e5 `' ?0 @# f: y) L8 ~- J" Y' S# l
  
白素貞7 T" M7 u; Y* X- u9 C8 H! ?1 C
  
102* v+ l9 L3 x) M8 e: F6 m; `
  
121
+ T! j8 Q0 `. d  
闇武術宗師陳理歐6 _7 u/ p/ b9 F) d
  
65
4 S9 l- z% w6 ~" w  
114, N/ k* J; _, [; [" x
  
青冠龍7 g/ x& T4 o. j. a/ K; C. Q6 C
  
76
7 F0 i; C) y7 q+ S0 H  
116
6 u3 M# ^. W1 \  
闇聖殿十字軍蘭達
. D/ {$ b/ U8 J, q& U# W2 O  
66' I! z$ L6 _% |1 _; t" T7 j
  
1146 A8 t( u, h- `  i( n3 o
  
卡崙- K' [4 Z* a0 @5 K1 ~+ @
  
72) ~$ c+ j0 q. G5 K! Z
  
115
9 ~2 |9 F: {% \  
闇冷豔舞姬特蘭提尼  h4 z2 [% d. m, s  ^
  
95
* r/ O7 s7 [) T  
119
1 C$ M, P5 |) \4 \+ i9 Y7 U  
水晶龍0 K) G: Q( v' a; e! B9 s$ u/ i
  
1126 N/ q7 w( R' e) p& \' h
  
123
  F+ U' {1 l2 y4 ]( G  
寶箱巨鱷" I! m0 Z! H; M2 }/ z* A
  
100
" _7 p# f- n- o$ B6 v- u# |  
120
1 }1 R9 I; c' d8 W" S  
魔劍士達納托斯記憶% H, m& N6 c, y' _$ |7 M
  
321 J) e/ B% n- n6 H$ @4 z
  
107
+ ^7 h+ h2 ?; K2 _  j) Q  
巴庫暴龍8 U$ W4 y; s: @  p$ P
  
100: B" {; G/ M3 Y' _) G
  
120
4 H2 E$ @# z1 {* f0 M6 R  }8 B  
元靈武士. O4 S# p# n& H% D/ j0 [
  
60
3 B% C9 m4 O* R1 j  
112
. z: R. E8 ^% V, W9 a  
席琳.吉米4 s7 `+ d" {$ ]3 N# s
  
166
6 l1 ?( ?  Z% d# o  
134# m* l9 r# p9 b' T  w
  
RSX-0806, q, B, e1 Z6 J* t4 g
  
84
  b$ z9 W! F0 U, _# V( R0 s  
117
: D7 y3 t9 [! U' R7 T  
黑色臉蟲  Q! k5 B! G- n2 Z  g1 C5 A8 x
  
1003 x1 G( N  z0 Z& u8 Q
  
120  ?/ `2 s9 w7 N: e, y
  
墨蛇君
1 `2 U* F6 g' y  
88
9 b& R7 V* M' B0 g0 @  
118- t1 `8 m$ l+ p2 h: I$ x
  
臉蟲女王
  j4 {" j4 @/ k) Y9 b. A( t' r+ _  
1001 u" _4 ^- Z. S4 g
  
120  O3 J2 `4 e+ E" k$ i. N
  
烏龜將軍' G, G8 x5 f/ D, _. l& y
  
98" D( p) @& V+ F/ G$ i/ ?: T$ [( m0 K# W
  
120
+ E7 |1 e) u% A( n$ U5 ?% L  
頑靈惡童
! W$ T2 W4 m; @1 n' R$ ?( ^0 B) I2 r5 w  
45+ G% c* T8 ?" R/ N! R: s  W
  
109% h: X8 \# O; H: @7 t$ a
  
塔奧群卡8 s# b1 z7 Y- F4 m0 U8 c3 b, m# T
  
66
% L* }2 o$ X1 [  
114
! w( w, B# |  G/ M" O2 l- a, I  
闇答萊屍* G% N% n3 q/ A$ a. f* x5 L8 Q
  
90- T- Q0 v* H6 p# N6 K
  
1188 H# l+ @. z4 O0 v. {
  
阿特羅斯
. Z2 J) u. S6 H) j$ i  
113
* k# A4 F8 V, \: I/ x! W8 x  
123
% Y! g% e" f% |$ K4 E  
尼德霍格的影子' a" q; A' t7 A
  
34
2 W) s' B3 ]( R' Q0 D  
107, H9 |: g) A1 z- k- A( ]. K2 s
  
魔鬼大烏賊
3 s; K& W* W: a8 |6 V& E  
99
$ U, `' |$ b: _: w: F- G' e- F  
120
( k' r4 a' W4 T5 B5 i, e  
齊爾-D-01
2 E2 m! c. B& M6 t4 d  
180
1 e8 O7 l3 N" Z" P( D. A, ?  A  
136
7 ~& j- c, G0 {0 Y) |* u- _& Y  
貝思波
* Z5 l  a" C; N% P/ T) @: Z5 H4 c) A  
102
! F: o0 J. S5 V( G. r  
1217 \6 E$ w+ A# F, N4 q- ?
  
迪塔勒泰晤勒斯$ S8 u; g9 R# m9 i( n. m
  
72
9 N* V- G  v5 M9 ?/ p  
1154 n( H4 s* e+ j3 f& t) x# w: \
  
殭屍龍6 \1 j( A$ z1 y/ L2 Y
  
61- M/ l4 ]  `* C; L- A
  
113
$ v1 `4 r  q8 ]: E7 |+ ~$ k  
墮落大神官悉潘
+ s: K* M1 l7 v  
86, z# @- L2 e5 d9 X
  
118# \. m3 L. S5 I3 }
  
幽暗夢魘7 Y. d  R$ ?1 {+ ~% ^
  
163! b, l. n3 D  @2 Y
  
133% {' G4 N* H0 `  v, v7 B; g
  
所有王當中LUK最高的是齊爾,同時也是遊戲中數一數二高的
+ k; ?: a$ e3 k% x足足需要有136爆才能完美爆擊
; S9 L7 u9 |: U+ G不過要完爆RO所有怪所需爆擊是140
* V. ]' F1 M8 S8 w: X齊爾的LUK在遊戲中排名只是No.2; A  ]+ f/ A5 ~' ^
! u- ]1 m% _6 C, P( X9 y
至於No.1到底是誰呢?
6 ?4 `- g) B% m/ r' [( ]& c! _答案是天使波利(心臟小顆不要反白). }' E' K/ ]) _) M& {! C) H
雖然也具有王的身分,但因其實力足以全玩家一擊必殺
4 S7 V7 s) X1 K  q+ J加上量少,沒寶根本沒人想去找他! z. a  O% x0 S& a
所以還是以136為主
! c( q( J8 o. {* m9 B6 \% T1 a7 i. B: e) }
有句話說會被人記住的永遠是No.1- S- Q3 L& t( G6 X- {, z0 e  @; w
偏偏在此發生了極少數No.2比No.1更深入人心的悲慘事件( @* r0 U% z9 V. I" v" H) `
11/28補充:
* F: _8 S6 q+ L' B4 o雖然有暴力腔棘魚LUK高達255,真正的No.1
. m+ {, H% E; x- G但因實際打牠不會用普攻、不會有爆擊問題7 k* a% s. b* J; g
就類似天使波利一樣,有高LUK卻沒有意義" U. @$ f9 g" u% [
造成玩家不願意買牠們的帳1 r! _1 \5 I3 A- B; g
因此還是以136完爆為主$ Y* o& m) P5 x, ]. z0 t2 d8 _

: |5 f% ]% a6 E3 @. h- O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即註冊

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手機版|Myt1遊戲論壇 ( 臺-myt1 )

GMT+8, 2020-5-31 14:51 , Processed in 1.179002 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表